OBLASTI RADA

Advokatska kancelarija „Ninić“ pruža usluge pravnog konsaltinga i zastupanja pravnih i fizičkih lica u svim oblastima prava u Republici Srbiji. Naša usluga podrazumeva zaštitu prava i pravnih interesa klijenta u svim vrstama postupaka pred sudovima, organima državne uprave i lokalne samouprave, organizacijama i pravnim licima kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja, privrednim društvima, poslovnim bankama, osiguravajućim kompanijama i drugim pravnim subjektima.

Podjednako smo orijentisani na zastupanje stranaka u krivičnm i prekršajnim postupcima i postupcima za privredne prestupe. U zavisnosti od želje i potrebe, odnosno vrste i delatnosti klijenata sastavljamo sve vrste opštih i pojedinačnih akata, kao i ugovora u pravnom prometu. U okviru usluge pravnog konsaltinga izrađujemo pravne analize i strategije, odnosno pružamo savete i stručna mišljenja od značaja donošenje predvidivih i sigurnih odluka.

Radno pravo

Poslodavcima, zaposlenima i nezaposlenim fizičkim licima i sindikalnim organizacijama pružamo pravne usluge zastupanja i savetovanja u oblasti radnih odnosa, bezbednosti i zdravlja na radu, prava iz socijalnog, zdravstvenog i penzijskog osiguranja, kao i sindikalnog organizovanja i delovanja. Posebno izdvajamo sledeće usluge:

 • savetovanje prilikom zasnivanja radnog odnosa, zaključenja svih vrsta ugovora kojima se reguliše radno-pravni status, aneksa ugovora o radu, prestanka radnog odnosa i ostvarivanja prava iz radnog odnosa po osnovu socijalnog programa (otpremnina);
 • zastupanje u radnim sporovima, sporovima radi zaštite od zlostavljanja na radu (mobbing) i diskriminacije u oblasti rada, sporovima radi zaštita uzbunjivača; postupcima pred žalbenim komisijama, disciplinskim postupcima i postupcima za naknadu štete koja je pričinjena u vezi sa radnim odnosom;
 • zastupanje pred zaposlenih i poslodavaca pred arbitražom, osiguravajućim društvima, inspekcijom rada, Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova, kao i u postupcima radi ostvarivanja prava i regulisanja obaveza kod fondova za PIO, RFZO i NSZ;
 • izrada i usaglašavanje svih opšti akata kod poslodavca iz oblasti radnog prava, bezbednosti i zdravlja na radu;
 • zastupanje i savetovanje sindikalnih organizacija.

Upravno pravo

Fizičkim i pravnim licima pružamo pravne usluge zastupanja i savetovanja radi zaštite individualnih i kolektivnih prava i interesa kroz upravni postupak i upravni spor, u svim materijama koje su normirane u pravnom poretku Republike Srbije (urbanizam, ekologija, komunalne delatnosti, energetika, zdravstvo, obrazovanje, socijalna zaštita, lična stanja građana…). Posebno izdvajamo sledeće usluge:

 • savetovanje u vezi sa ostvarivanjem prava kroz upravni postupak, pred svim organima državne uprave i organima jedinica lokane samouprave (opštine i gradovi), javnim agencijama, posebnim organizacijama koja vrše javna ovlašćenja i ustanovama čiji je osnivač Republika, Pokrajna, grad ili opština, inspekcijskim službama republičkih i lokalnih organa vlasti, Zaštitnikom građana, Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, itd.
 • zastupanje stranaka u svim fazama upravnog postupka, odnosno zastupanje u upravnim sporovima pred Upravnim sudom RS i postupku po ustavnoj žalbi pred Ustavnim sudom RS;
 • zastupanje i savetovanje u vezi sa zaštitom aktivnog i pasivnog biračkog prava (izborno pravo) u postupku sprovođenja izbornih radnji, odnosno postupku kandidovanja na izborima u Republici Srbiji.

Krivično i prekršajno pravo

Osumnjičenim, okrivljenim, osuđenim i oštećenim fizičkim i pravnim licima pružamo usluge zastupanja i savetovanja u svim fazama krivičnog i/ili prekršajnog postupka. Posebno smo orijentisani na odbranu u krivičnim predmetima opšteg i privrednog kriminaliteta. Postupamo i u predmetima na koje se primenjuju: Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela, Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, Zakon o izvršenju krivičnih sankcija, Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Posebno izdvajamo sledeće usluge:

 • zastupanje stranaka u pretkrivičnim i krivičnim postupcima, postupcima ekstradicije (izručenja), postupcima oduzimanja imovine proistekle krivičnim delom, postupcima po redovnim i vanrednim pravnim lekovima protiv krivičnih odluka prvostepenih i drugostepenih sudova, postupcima za zaštitu zakonitosti pred VKS i Republičkim javnim tužilaštvom, odnosno u postupcima pred Ustavnim sudom RS i Evropskom sudom za ljudska prava u Strazburu;
 • zastupanje okrivljenih i oštećenih lica pred prvostepenim upravnim organima i svim Prekršajnim sudovima u Republici Srbiji, sastavljanje redovnih i vanrednih pravanih lekova i savetovanje u vezi sa zaključenjem sporazuma o priznanju prekršaja;
 • zastupanje maloletnih izvršioca krivičnih dela;
 • savetovanje u vezi sa zaključenjem sporazuma o odloženom krivičnom gonjenju (oportunitet) i sporazuma o priznanju krivičnog dela;
 • sastavljanje krivičnih prijava u postupku pred nadležnim javnim tužilaštvom i privatnih krivičnih tužbi u krivičnim postupcima.

Korporativno pravo

Privrednim društvima, preduzetnicima, udruženjima građana, fondacijama, zadrugama i svim drugim pravnim licima pružamo usluge savetovanja i zastupanja u postupcima pred sudovima i institucijama u Republici Srbiji. Pored „ad hoc“ angažovanja naše usluge takođe obuhvataju kontinuiranu podršku kroz sve faze poslovanja pravnog subjekta, od osnivanja i registracije, pa do brisanja iz poslovnog registra. Posebno izdvajamo sledeće usluge:

 • savetovanje i zastupanje klijenata u postupcima osnivanja i upisa pravnog lica u poslovni registar, postupcima registracija svih promena (pripajanje, spajanje, podela, izdvajanje, prenosi udela osnivača), odnosno u postupcima radi usklađivanje statusnih podataka od značaja za pravni promet;
 • izrada svih vrsta ugovora u privredi, statusnih akata i akata iz redovnog i vanrednog poslovanja (odluke, statut, pravilnici, poslovnici, sporazumi, zapisnici, založne izjave, menična ovlašćenja…) od značaja za poslovanje pravnog lica;
 • analiza celokupnog pravnog statusa i poslovanja privrednih društava (legal due diligence);
 • zastupanje i savetovanje pravnih subjekta u postupcima pred nadležnim sudovima, javnim beležnikom, javnim izvršiteljem, arbitražama, resornim ministarstvima i drugim državnim organima i organizacijama, javnim preduzećima, NBS, Službom za katastar nepokretnosti, Poreskom upravom, Upravom carina, regulatornim telima i inspekcijskim službama, bankama, osiguranjima, komorama, poslovnim udruženjima i dr;
 • zastupanje i savetovanje pravnih lica u postupku radi zaštite konkurencije, kupaca imovine i kapitala u postupku privatizacije i izvršenja ugovora, vlasnika akcija u pogledu vršenja i zaštite akcionarskih prava, korisnika usluga lizinga i faktoringa;
 • zastupanje u predstečajnom i stečajnom postupku, odnosno savetovanje stečajnog dužnika i poverilaca u pogledu zaštite svih imovinskih i drugih prava u vezi sa stečajnim postupkom;
 • zastupanje u postupku sprovođenja likvidacije privrednih društava, prestanka obavljanja preduzetničke delatnosti, kao i brisanja udruženja iz registra.
 • zastupanje pravnih lica i odgovornih lica u postupcima za privredne prestupe, carinske i druge prekršaje.

Javne nabavke

Ponuđačima koji aktivno učestvuju ili pretenduju da uzmu učešće u postupcima javnih nabavki u Republici Srbiji pružamo usluge savetovanja i zastupanja u upravnom postupku i sporu, kao i u svim drugim postupcima u kojima štite svoja prava i interese. Posebno izdvajamo sledeće usluge:

 • analiza i savetovanje ponuđača u pogledu usaglašenosti tenderske dokumentacije sa odredebama Zakona o javnim nabavkama, relevantnim podzakonskim aktima i drugim propisima;
 • zastupanje i sastavljanje žalbi u prvostepenom postupku pred naručiocem, zastupanje naručioca u drugostepenom postupku zaštite prava pred Republičkom komisijom, odnosno zastupanje naručioca u upravnom sporu pred Upravnim sudom RS;
 • zastupanje ponuđača u sudskim postupcima koje protiv naručioca vodi pred privrednim sudovima u Republici Srbiji, odnosno zastupanje naručioca u postupcima pred Komisijom za zaštitu konkurencije i drugim institucijama.

Medijsko pravo

Fizičkim i pravnim licima pružamo usluge savetovanja i zastupanja u oblasti medijskog prava i prava intelektualne svojine, sa posebnim osvrtom na Zakon o javnom informisanju i medijima i Zakon o elektronskim medijima. Posebno izdvajamo sledeće usluge:

 • zastupanje stranaka u sudskim postupcima u vezi sa objavljivanjem informacija, objavljivanjem ispravke informacije i odgovora na informaciju, propuštanja objavljivanja informacije u medijima, odnosno zastupanje stranaka u parničnim postupcima koji se vode radi naknade materijalne i nematerijalne štete protiv izdavača štampanih i elektronskim medija (novine, tv, internet portali), odgovornih urednika i novinara;
 • zastupanje i savetovanje osnivača i izdavača elektronskih i štampanih medija pred sudovima, regulatornim telima i državnim institucijama, radi ostvarivanja prava i regulisanja obaveza u vezi sa obavljanjem medijske delatnosti i oglašavanjem;
 • savetovanje izdavača medija, urednika i novinara u vezi sa obavljanjem delatnosti javnog informisanja u skladu sa etičkim i normativnim standardima.

Nasledno i porodično pravo

Fizičkim licima pružamo usluge zastupanja, savetovanja i izrade svih akata u materiji naslednog i porodičnog prava. Posebno izdvajamo sledeće usluge:

 • zastupanje u ostavinskim postupcima i savetovanje u materiji naslednog prava (sastavljanje nasledničkih izjava, sastavljanje i poništaj testamenta, sastavljanje i pšoništaj ugovora o doživotnom izdražavanju i ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života);
 • zastupanje u porodičnim sporovima (razvod braka, utvrđivanje očinstva, vršenje roditeljskog prava, izdržavanje, usvojenje, lišenje roditeljskog prava, nasilje u porodici);
 • zastupanje u vanparničnim postupcima (lišenje poslovne sposobnost, proglašenje nestalog lica za umrlo, polaganje stvari u sudski depozit, deoba zajedničke stvari, uređenje međa).

Stvarno pravo

Fizičkim i pravnim licima pružamo usluge zastupanja, savetovanja i izrade svih akata u materiji stvarnog prava. Posebno izdvajamo sledeće usluge:

 • zastupanje pred sudom u sporovima u vezi sa vršenjem, zaštitom i prestankom prava svojine, prava državine, prava preče kupovine, smetanje poseda, pravo stvarne službenosti, pravo stvarnog tereta i zaloge;
 • zastupanje povlerilaca i dužnika u postupcima koji za predmet imaju izvršenje i obezbeđenje nad pokretnom i nepokretnom imovinom;
 • sastavljanje predugovora, ugovora i sporazuma koji za predmet imaju promet pokretne i nepokretne imovine i regulisanje međusobnih prava i obaveza;
 • zastupanje pred sudovima i organima uprave u postupcima eksproprijacije nepokretnosti, vraćanja oduzete imovine, vršenja i zaštite stanarskog prava, konverzije, legalizacije (ozakonjenje objekata), uknjižbe nepokretnosti, zabeležbe i promene podataka u katastru nepokretnosti.

Pravo intelektualne svojine

Fizičkim i pravnim licima pružamo usluge savetovanja i zastupanja u oblasti prava intelektualne svojine, sa posebnim osvrtom na Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakon o patentima, Zakon o žigovima, Zakon o zaštiti industrijskog dizajna, Zakon o oznakama geografskog porekla, Zakon o poslovnoj tajni, uključujući u sva relevantna međunarodna akta u oblasti intelektualne svojine koje je ratifikovala Rrepblika Srbija. Posebno izdvajamo sledeće usluge:

 • zastupanje stranaka sudskim postupcima koji se vode zbog povrede autroskog ili srodnog prava, a radi utvrđivanja povrede prava i prestanka povrede prava, odnosno naknade materijalne i nematerijalne štete pričinjene usled povrede prava nosioca autorskog prava, interpretatora, proizvođača fonograma, proizvođača videograma, proizvođača emisije, proizvođača baze podataka i sticaoca isključivih ovlašćenja na autorska i srodna prava;
 • zastupanje stranaka u sudskim i upravim postupcima koji se vode zbog povrede prava industrijske svojine (žig, patent, industrijska svojina, dizajn, oznake geografskog porekla, poslovna tajna/know-how), a radi utvrđivanja povrede prava i prestanka povrede prava, odnosno naknade materijalne i nematerijalne štete;
 • savetovanje u oblasti zaštite prava intelektualne svojine, odnosno zaštite individulanih i kolektivnih prava i interesa nosioca prava intelektualne svojine i njihovih pravnih sledbenika, savetovanje profesionalnih udruženja i organizacija i izrada svih vrsta autorskih ugovora, sporazuma i opštih akata.

Naknada štete

Fizičkim i pravnim licima pružamo usluge savetovanja i zastupanja u cilju ostvarivanja pava na naknadu svih vidova štete (strah, fizički i duševni bolovi zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, smrti bliskog lice, povrede ugleda, časti i slobode, povreda prava ličnosti, materijalna šteta). U okviru konsultativnih usluga savetujemo klijente kako da preduprede moguće štetne posledice, odnosno kako da umanje obim štete. Posebno izdvajamo sledeće usluge:

 • zastupanje pred svim sudovima u Republici Srbiji, organima uprave i lokalne samouprave, ustanovama, javnim preduzećima, osiguravajućim društvima i drugim subjektima, a radi ostvarivanja prava na naknade materijalne i nematerijalne štete;
 • zastupanje u postupcima radi naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode, zastupanje u postupcima radi povrede prava na suđenje u razumnom roku, kao i u postupcima radi naknade materijalne i nematerijalne štete pričinjene izvršenjem krivičnog dela;
 • zastupanje u sporovima radni naknade pričinjene materijalne štete od strane poslovnih banaka (valutna klauzula, kursne razlike, naplata troškova obrade kredita), poslodavaca (uskraćivanje prava iz radnog odnosa) i državnih organa (nepravilan ili nezakonit rad);
 • zastupanje i savetovanje u vezi sa naplatom novčanih i nenovčanih potraživanja.