Vansudskim poravnanjem do naknade štete usled povrede prava na suđenje u razumnom roku

Priredila: AK Ninić

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku („Sl.glasnik RS, br. 40/15“) u primeni je od 1. januara 2016. godine i ima za cilj unapređenje pravnog okvira zaštite Ustavom garantovanog prava građana na pravično suđenje u razumnom roku (član 32. stav 1. Ustava) i konvencijskog prava iz Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (član 6. Konvencije), koja je nakon ratifikacije postala sastavni deo pravnog poretka Republike Srbije i neposredno se primenjuje u domaćem pravnom poretku.

Odredbama člana 24. Zakona propisana je mogućnost postizanja sporazuma između stranke koja je stekla pravo na pravično zadovoljenje i Državnog pravobranilaštva po osnovu rešenja predsednika sudova kojim je utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku. Naime, ako je stranka podnela predlog za poravnanje u kojem traži isplatu novčanog obeštećenja, Državno pravobranilaštvo će u roku od dva meseca od dana prijema predloga pokušati da postigne sporazum sa strankom. Ukoliko sporazum bude postignut, Državno pravobranilaštvo sa strankom zaključuje vansudsko poravnanje u visini novčanog obeštećenja određenog članom 30. ovog Zakona. Stranka je slobodna da u svako doba pismeno odustane od pokušaja poravnanja.

Ipak, u praksi stvari funkcionišu drugačije upravo zbog pasivnog odnosa Državnog pravobranilaštva prema strankama koje su u proteklom periodu inicirale zaključenje vansudskog poravnanja.

Prema podacima koje je obelodanio VSS izvršena analiza rashoda sudskog budžeta za 2017. godinu i prvi kvartal 2018. godine, po osnovu utvrđene povrede prava stranke na suđenje u razumnom roku, pokazala je sledeće:

  • 97% stranaka je podnelo tužbu za novčano obeštećenje;
  • u odnosu na broj odluka svega 3% stranaka je zaključilo vansudsko poravnanje za novčano obeštećenje;
  • od dosuđenih novčanih obeštećenja samo je 10% plaćeno dobrovoljno od strane nadležnog suda, dok su ostali iznosi naplaćeni putem prinudnog izvršenja sa računa sudova.

Naime, u 2017. godini primljeno je 5.545 tužbi za naknadu neimovinske štete za povredu prava na suđenje u razumnom roku, a tendencija rasta ove vrste predmeta identifikovana je i u prvoj polovini 2018. godine: samo u periodu od 1. januara do 30. aprila 2018. godine sudovi su primili 3.268 ovih predmeta; zajedno sa 2.698 nerešenih predmeta sa kojima su sudovi ušli u 2018. godinu, u radu je trenutno ukupno 5.966 predmeta ove vrste, zbog čega je potrebno usvojiti sistemske mere, kojima će suštinski biti podržano i promovisano zaključenje poravnanja sa Državnim pravobranilaštvom.

Imajući u vidu napred navedeno Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva, Državni pravobranilac, Ministarka pravde i direktor Pravosudne akademije, 18. jula 2018. godine, doneli su zajedničko Uputstvo za unapređenje i promociju postupka zaključenja i izvršenja vansudskog poravnanja u postupcima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

U prvom koraku ustanovljena je obaveza po kojoj će Državno pravobranilaštvo, sudovi i ministarstvo pravde preduzeti aktivnosti radi upoznavanja šire javnosti o mogućnosti zaključenja vansudskog poravnanja u predmetima koji se odnose na povredu prava na suđenje u razumnom roku. Takođe, Državno pravobranilaštvo će izraditi obrazac predloga za zaključenje vansudskog poravnanja i isti učiniti dostupnim sudovima, kao i široj javnosti, objavljivanjem na svojoj internet prezentaciji i na drugi pogodan način.

Upustvom su definisane i neke od ključnih operativnih aktivnosti nadležnih organa kako bi stranke kojima je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku što efikasnije mogle da zaključe i realizuju vansudsko poravnanje:

  1. Visoki savet sudstva će blagovremeno po usvajanju Zakona o budžetu obavestiti Državno pravobranilaštvo o ispunjenosti uslova za zaključenje vansudskih poravnanja.
  1. Državno pravobranilaštvo će predlog za zaključenje vansudskog poravnanja odmah po prijemu dostaviti Komisiji za donošenje odluka po predlogu za poravnanje za pravično zadovoljenje kada je utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku (u daljem tekstu: Komisija) i obavestiti predsednika suda o podnetom predlogu.
  1. Po prijemu predloga za zaključenje vansudskog poravnanja, Komisija Državnog pravobranilaštva će obavestiti stranku o roku za dobrovoljno ispunjenje obaveze utvrđene vansudskim poravnanjem koji ne može biti duži od 60 (šezdeset) dana.
  1. Komisija Državnog pravobranilaštva će vansudsko poravnanje odmah po zaključenju dostaviti Visokom savetu sudstva i predsedniku suda na koji se poravnanje odnosi.
  1. Obaveza utvrđena vansudskim poravnanjem dobrovoljno će se ispuniti iz budžetskih sredstava Visokog saveta sudstva koja su namenjena pokriću tekućih rashoda sudova, a od kojih se izuzimaju rashodi za zaposlene i investiciono i tekuće održavanje objekata i opreme.
  1. Isplatilac će obavestiti Komisiju Državnog pravobranilaštva o dobrovoljnom ispunjenju obaveze utvrđene vansudskim poravnanjem.

Dakle, sam koncept navedenog Uputstva je u duhu odredaba Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku i Zakona o državnom pravobranilaštvu. I bez njegovog donošenja postojao je zakonski mehanizam za zaključenje vansudskog poravnja koji nije funkcionisao, a što je dodatno finansijski isrpljivalo i stranke i budžet države. Ostaje da se vidi da li će u narednom periodu biti efikasniji sudski ili vansudski način zaštite ovog prava.